Μέλη (Αρωγά)

Ως αρωγά μέλη χαρακτηρίζονται με απόφαση του Δ.Σ. όσοι προσφέρουν τακτική χρηματική ή άλλη βοήθεια στο Σύλλογο, χωρίς να είναι τακτικά  μέλη. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα και καμία ( άλλη πλην της προβλεπόμενης βοήθειας) υποχρέωση απέναντι στο Σύλλογο.