Μέλη (Επίτιμα)

Ως επίτιμα μέλη χαρακτηρίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και μετά από πρόταση ενός τουλάχιστον μέλους του Δ.Σ., προσωπικότητες ευρέως κύρους από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τους χώρους των Τεχνών, των Επιστημών, της Πολιτικής και γενικότερα του Πνεύματος, με την αιτιολογία της προσφοράς στην πρόοδο και άνοδο του επιπέδου των αντικειμένων που μας αφορούν.