ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

   Ως επίτιμα μέλη χαρακτηρίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και μετά από πρόταση ενός τουλάχιστον μέλους του Δ.Σ., προσωπικότητες ευρέως κύρους από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τους χώρους των Τεχνών, των Επιστημών, της Πολιτικής και γενικότερα του Πνεύματος, με την αιτιολογία της προσφοράς στην πρόοδο και άνοδο του επιπέδου των αντικειμένων που μας αφορούν.

 

               ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ